Ubezpieczenia dla Rolników

 

OC Rolnika to ubezpieczenie obowiązkowe. Chroni ono Ciebie oraz osoby pozostające z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Twoich pracowników od szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, których następstwem jest uszkodzenie ciała, śmierć, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Drugim Twoim ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Możesz je rozszerzyć o ochronę mienia ruchomego (sprzęt rolniczy, materiały i zapasy, ziemiopłody złożone w budynkach lub stogach, zwierzęta gospodarskie, ruchomości domowe), następstw nieszczęśliwych wypadków oraz OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczymy także Twoje uprawy – jest to Twój trzeci, rolniczy obowiązek ubezpieczeniowy. Możesz wybrać ochronę od powodzi, gradu, suszy, ujemnych skutków przezimowania oraz przymrozków wiosennych.

Dobrowolnie uprawy można ubezpieczyć od huraganu, deszczu nawalnego, pioruna, obsunięcia się ziemi oraz lawiny.

 

ubezpieczenie dla rolników